Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Chống Pháp (1945-1954)

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Trận Vĩnh Yên năm 1951

Trận Vĩnh Yên là trận đánh có quy mô cấp trung đoàn trong Chiến tranh Đông Dương giữa lực lượng của Liên hiệp Pháp và Quân đội Nhân dân Việt Nam Sau trận thảm bại Cao Bắc Lạng, ngày 7-12-1950 chính…