Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Danh sách các căn cứ, trại đặc biệt của lực lược đặc biệt Mỹ ở Việt Nam

0 768

Các căn cứ đặc biệt hay còn gọi là trại đặc biệt do lực lượng đặc biệt hay còn gọi là lực lượng mũ nồi xanh của Mỹ thiết lập nhằm chống lại sự xâm nhập của quân Giải Phóng dọc đường mòn Hồ Chí Minh

Vùng I Chiến thuật

2./ Tỉnh Quảng Ngãi

Các căn cứ đặc biệt ở khu vực Quảng Ngãi ít được xem trọng do không án ngữ các vị trí chiến lược và được thiết lập chỉ nhằm ngăn chận quân Giải Phóng xâm nhập vào khu dân cư nhằm tiến hành lôi kéo, tuyển mộ binh sĩ, … nên ít diễn ra các trận đánh lớn hay gần như không có các cuộc tấn công lớn của quân Giải Phóng vào các trại đặc biệt ở đây

STT Tên Địa điểm Ngày lập Kết cục
1 B-11 Quảng Ngãi Ngày 1 tháng 3 năm 1966 10 tháng 10 năm 1966 giải tán
2 A-106 mới Ba Tơ tháng 3 năm 1965 tháng 9 năm 1970 chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
3 A-106 cũ Ba Tơ tháng 11 năm 1962  tháng 2 năm 1963 giải tán
4 A-103 Gia Vực 1 tháng 2 năm 1962 tháng 2 năm 1969 chuyển giao cho lực lượng Đặc Biệt chính phủ Sài Gòn
5 A-104 mới Hà Thanh 28 tháng 4 năm 1965 tháng 8 năm 1970 chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
6 A-104 cũ Hà Thanh tháng 1 năm 1963 tháng 2 năm 1964 giải tán
7 A-246 Mang Buk tháng 4 năm 1962 Tháng 3 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
8 A-108 mới Minh Long 25 tháng 8 năm 1966 Tháng 9 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
9 A-108 cũ Minh Long 15 tháng 2 năm 1966 25 tháng 8 năm 1966 chuyển đến căn cứ A-108 mới
10 FOB-105 Sa Huỳnh 10 tháng 9 năm 1967 Ngày 27 tháng 4 năm 1968 giải tán
11 FOB-105 Tà Mật 1 tháng 9 năm 1964 Ngày 5 tháng 2 năm 1965 giải tán
12 A-107 mới Trà Bồng Ngày 28 tháng 8 năm 1965 Tháng 8 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
13 A-107 cũ Trà Bồng  tháng 3 năm 1965 tháng 8 năm 1965 di chuyển đến căn cứ A-107 mới
14 A-107 Ba Gia tháng 10 năm 1962 Ngày 2 tháng 2 năm 1964 giải tán

 

Xem lại : Danh sách các trại đặc biệt thuộc lực lượng mũ nồi xanh ở Việt Nam – P1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex